سایت همسریابی موقت هلو


آیا سایت صیغه موقت اصفهان معتبر است؟

چه زودم پسر خاله شد ازدواج موقت اصفهان صیغه خانم او چه زودم پسر خاله شد ازدواج موقت اصفهان صیغه خانم اصلا انگار نه انگار که امروز داشتیم شاخ و شونه می کشید

آیا سایت صیغه موقت اصفهان معتبر است؟ - صیغه موقت اصفهان


صیغه موقت اصفهان

 

لباس عروسشم سفید طلایی بود ..والبته خیلیییی پوف داشت که اگه رویه فرش 12 متری می استاد تمام فرش و می گرفت به خودم اومدم. .رفتم جلو یه بوس اب دار ازش کردمو گفتم: بلا چه خوشگل شدی صیغه موقت اصفهان تلفن به شوخی اخم کرد...

صیغه موقت اصفهان تلگرام هم به کمک ارایشگره

یکی زد بازوم که بیشتر درحد نوازش بود  اخه خیلی مهربونه دلش نمیاد محکم بزنه و گفت: بی ادب خندیدم و نگاش کردم که با صدای ارایشگره به خودمون اومدیم: عروس خانم لطفا شنلتونو بپوشین اقا دوما اومدن منتظرن تندی رفتم مانتو شالم و پوشیدم .صیغه موقت اصفهان تلگرام هم به کمک ارایشگره شنیلشو پوشیده بود چون پوف لباسش زیاد بود کمکش کردم که بریم بیرون همین که رفتیم فیلمبردار اومده بود  شروع کرد به فیلم گرفتن منم رفتم جلو که اقا دومادو دیدم وای ببین این چیکار کرده...کت و شلوار براق مشکی با پیراهن سفیدو کروات مشکی و سفید با کفش های مجلسی.. خیلی بهم میومدن...اروم اروم رفتیم جلو دست صیغه موقت اصفهان تلگرام و گذاشتم تو دست رادوین و گفتم:  خیلی بهم میاین.

اما اجی من سرتره رادوینم که همون اول زل زده بود به صورت صیغه موقت اصفهان خندید و گفت: اونک که صد البته بعدشم اروم پیشونی صیغه موقت اصفهان رو بوسیدو رفتن سوار ماشین شدن و فیلمبردارم دنبالشون .منم رفتم سوار ماشین عزیزم شدم و پیش به سوی باغ صیغه موقت اصفهان بهم گفته بود که اول میرن اتلیه بعدشم میان باغ از ماشینم پیاده شدمو رفتم تو باغ یاعلی ببین چه خبره .از کوچیک تا بزرگ داشتن می رقصیدن سریع رفتم لباسامو عوض کردمو اومدم .داشتم می رفتم پیش صيغه موقت در اصفهان که با دیدن صحنه روبروم خشکم زد این اینجا چی کار می کرد چرا پیش رادسین وایساده  واای عجب تیپی هم زده یه پیرهن استین کوتاه به رنگ سورمه ای که خیلی تنگ بود و عضله های خوشگلشو به نمایان می ذاشت باشه شلوار لی صیغه موقت در اصفهان فوق العاده شده بود با کفش های اسپرت کلا تیپ اسپرتش نفس گیرش کرده بود...تا حاا توی دانشگاه اینجوری تیپ نزده بود ..اه خاک برسرت دفتر صیغه موقت اصفهان همین امروز تو دانشگاه داشتین هم و تیکه پاره می کردینا حالا داری از تیپش تعریف می کنی حالا من چرا انقدر صیغه موقت در اصفهان کردم .

دفتر صیغه موقت اصفهان فکرکنم دیوونه شدی

چرا انقدر قلبم تند تند میزنه دفتر صیغه موقت اصفهان فکرکنم دیوونه شدی اونم من و دید نمی دونم اما فکر کنم وقتی من و دید زیاد هل شد و دستو پاشو گم کرد سریع یه چیزی به رادسین گفت که رادسینم برگشت منو نگاه کرد و رفت از اون حالت منگی در اومدم و بدون توجه به لبخند مضخرف و چشمک رادسین رفتم پیش مامان نشستم که همون موقع رادوین و صیغه موقت اصفهان هم اومدن همه رفتن جلوشون و شروع کردن به دست و کل کشیدن .منم بلند شدم برم که دیدم ارین داره میاد پیش من .

ای وای چرا من دارم میگم ارین این همون پاچه گیر خدمونه .بازم ضربان قلبم رفت بالا و صیغه موقت اصفهان تلگرام کردم وای من چرا اینجوری میشم  رسید به من یه لبخند زدو گفت: احوال شما ازدواج موقت اصفهان صیغه خانم .

و چه زودم پسر خاله شد ازدواج موقت اصفهان صیغه خانم

او چه زودم پسر خاله شد ازدواج موقت اصفهان صیغه خانم اصلا انگار نه انگار که امروز داشتیم شاخ و شونه می شیدیم واسه هم ...منم به تبعیت از اون یه لبخند زدم و گفتم: سلام استاد خیلی خوش اومدین اصلا فکر نمی کردم این جا ببینمتون ..و دستمو گذاشتم تو دست مردونش چقدر دستش گرم بود...نمی دونم چرا اصلا دوست نداشتم دستم و از دستش بیارم بیرون اما دیدم دیگه زشته دستم و کشیدم و خیره به چشمای نافزش که برق خاصی می زد گفت: من دوست رادسینم امشب اون من و دعوت کرده ..فقط به زدن لبخندی اکتفا کردم و خیره شدم تو چشماش دیگه بدنم سرد نبود گرم گرم بود...باصدای ارکستر که برا عروس و داماد می خوند به خودم اومدم صیغه موقت اصفهان تلفن و رادوین خیلی زیبا نشسته بودن پیش هم...با یه "ببخشید ..با اجازه"از کنار ارین رد شدم و رفتم پیش صیغه موقت اصفهان تلفن و رادوین ضربان قلبم هنوزم تند میزد...دستمو گذاشتم رو قلبمو اروم گفتم" اخه چت شده چرا انقدر تند میزنی " رفتم پیش صیغه موقت اصفهان تلفن تبریک گفتم و اومدم نشستم پیش مامان همه داشتن وسط می رقصیدن منم حوصلم سررفته بود خواستم برم وسط یه ذره قر بدم که یه دستی جلوم دراز شد نگاه کردم که دیدم ارین با یه لبخند جذاب بهم خیره شده و گفت: بانو افتخار این دور رقص و میدن بازم این قلب من شروع کرد به بندری رفتن خیلی اروم دستم و گذاشتم تو دستش و رفتم وسط یه دستش و دور کمرم حلقه کردو فشار خفیفی اورد با اون یکی دستشم دستم و گرفت  خیره شدم تو چشماش دیگه قلبم تند نمی زد در عوض ارامش خاصی داشت اونم زل زده بود تو چشمای منو با یه لبخند جذاب نگام می کرد اروم اروم سرش اومد پایین .

منم رفتم پیش صيغه موقت در اصفهان نشستم

اوا می خواد چیکار کنه هل کردم می خواستم یه ذره خورمو بکشم عقب که چون دستاش حلقه بود دور کمرم نشد دم گوشم اروم گفت: امشب خیلی خوشگل شدی بازن ضربان قلبم رفت بالا به زور یه لبخن زدمو گفتم: شما هم همین طور نمی دونم چرا اما اصلا دوست نداشتم از تو بغلش بیام بیرون . سرشو اورد بالا و خیره شد تو چشمام منم همین طور ..اهنگ تموم شد خواستم از تو بغلش بیام بیرون که نذاشت یه فشار خفیف به کمرم داد و یه لبخند جذاب زدو ولم کرد منم رفتم پیش صيغه موقت در اصفهان نشستم اما تمام فکرم پیش ارین بود ..

اخه چرا انقدر رفتارش عوض شده انگار دیگه اون پسر مغرور نیست هوففففففف .دیگه از بس رقصیده بودم پاهام ذوق ذوق می کرد. دیگه اخر عقد داشتم.

مطالب مشابه


آخرین مطالب