سایت همسریابی موقت هلو


دانلود فیلم современная золушка اپارات رایگان

به هرکسی اعتماد نکن درسته قرار نیست خط قرمزها شکسته بشه دربارش باهم حرف میزنیم دانلود فیلم современная золушка اپارات دستشو سمت آبمیوش بردو یکم ازش خورد

دانلود فیلم современная золушка اپارات رایگان - فیلم


روش دانلود فیلم современная золушка اپارات

تو چشماش نم اشک نشست که باعث شد از خودم متنفر بشم باید حواسم به عواطف دخترونش میبود تا بهم وابسته نشه تا بهم عادت نکنه خیلی بهش نزدیک شدم خیلی باهاش صمیمی شدم نباید این کارو میکردم اینطوری ضربه بدی میخورد به خصوص دانلود فیلم современная золушка اپارات که یه دختر ساده بود دانلود فیلم جدید آپارات یعنی اینقدر دیر میخوایی برگردی؟ اینجا کاری ندارم که زود زود برگردم تورو هم دست یکی دادم که قابل اعتماده هواتو داره

دانلود فیلم از آپارات گفتی به هرکسی اعتماد نکن

دانلود فیلم از آپارات گفتی به هرکسی اعتماد نکن درسته قرار نیست خط قرمزها شکسته بشه دربارش باهم حرف میزنیم دانلود فیلم современная золушка اپارات دستشو سمت آبمیوش بردو یکم ازش خورد انگار میخواست با اون بغضشو قورت بده اما زیاد موفق نشد چون چند قطره اشک پشت سر هم روی گونش چکیدن دانلود فیلم جدید آپارات دوری سخته میدونم دانلود فیلم از آپارات اگه میشه فردا بهم مرخصی بده به سمتش برگشتم که دیدم چشماشو روی هم بسته و اشکاش به شدت دارن سرازیر میشن نمیخواستم دلداریش بدم این چیزیرو حل نمیکرد فقط باعث بیشتر احساساتی شدن دانلود فیلم جدید آپارات به من میشد که اصلا اینو نمیخواستم مشکلی نیست میخوایی تو خونه بمونی؟ دانلود فیلم современная золушка اپارات آره برگردیم؟ باشه برگردیم دانلود فیلم از آپارات بد اوضاعم همش حوصلم سر میره روی اون چشای ناز تو فقط درگیره آره درگیره چشمامو روی هم بستم

فيلم دوبله فارسي بدون سانسور یکم صدای پخشو بالا برد

فيلم دوبله فارسي بدون سانسور یکم صدای پخشو بالا بردو یکم اخم کرد روی تو غیرتی میشم هی به چشمات خیره دروغه بگم از عشق تو قلبم سیره کیفمو به آرومی چنگ زدم حالم اصال خوب نبود فکر اینکه پاشا بخواد تنهام بذاره برگرده انگلیس داشت دیوونم میکرد جور جوریم ما باهم شکر هستی دورو برم به همه میگم فقط تو تویی تاج سرم زده به سرم که یه روزی دستاتو بگیرم از اینجا ببرم وقتشه برم یه جای دوری که آدما ازش بی خبرن پاشا نیم نگاهی بهم کرد اما من بهش توجهی نکردم فقط نگاه اشکیم به خیابونی بود که هرچی جلوتر میرفت به من نزدیک تر میشد خونه پدرم عین یه شکنجه گاه بود که محکوم بودم به زندونی بودن توش اما خونه فيلم دوبله فارسي بدون سانسور عین یه دنیای بزرگ برام بود که میتونستم توش زندگی کنم چیزی که تو خونه پدرم هیچ وقت حسش نکردم مگه میشه خوبی هات از توی ذهنم بپرن بذار همه زندگیمو به تو هدیه کنم اگه هر گناهی کردم توبه کنم نمی خوام غیر تو باشه کسی دوروبرم پاشا که ایستاد کمربندمو باز کردمو به سمتش برگشتم یه دستش روی فرمون بود و به سمتم برگشته بود پاشا من همینجا میمونم تو برو اگه میترسی تا پشت سرت بیام نه نیازی نیست من به این تنهایی ها عادت دارم بار اولم که نیست

  1. رومو ازش گرفتم خواستم درو باز کنم که پاشا صدام زد پاشا دانلود فیلم современная золушка اپارات بله؟ فيلم دوبله فارسي بدون سانسور نیازی نیست پس فردا هم بیایی تو خونه بمون استراحت کن من حقوقتو میدم به سمتش برگشتم با نفرت بهش نگاه کردم که یکم جا خورد دستمو از روی دستگیره در عقب بردم از شدت خشم بدبختی و تحقیر لرزیدم دستام مشت شد لبامو روی هم فشردم و با نفرت روبهش غریدم:
  2. نیازی نیست بهم ترحم کنی هروقت برات کار کردم اون موقع میتونی حقوقمو بدی حاال که فکرشو میکنم میگم کاش هیچ وقت سروکلت تو زندگی من پیدا نمیشد کاش هیچ وقت نمیدیدمت کاش هیچ وقت باهات آشنا نمیشدم کاش هیچ وقت پیشنهادتو قبول نمیکردم کاش اون روز قلم پام خورد میشد نمی اومدم شرکتت از تو از همه آدمایی که شبیه توان متنفرم میفهمی متنفر... میمونن عادتت میدن بعد گورشونو گم میکنن پاشا اخم کرد 

مطالب مشابه


آخرین مطالب