سایت همسریابی موقت هلو


صیغه موقت در تبریز چقدر است؟

پژوھشی دانشجوی ممتاز، دانشگاه یکی از سایت صیغه موقت در تبریز ھیئت علمی دارای مرتبه استادیاری و بالاتر را بعنوان استاد مشاور وی تعیین می نماید.

صیغه موقت در تبریز چقدر است؟ - صیغه موقت


صیغه یابی موقت در تبریز

در اجرا بند ماده آیین نامه تشکیل شورای ھدایت استعدادھا در صیغه موقت در تبریز و تلفن همراه عالی مصوب جلسه شورا به منظور برقراری تسھیلات ویژه برای دانشجویان ممتاز در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد و ناپیوسته، دکترای حرفه ای (پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی)، PhD، و دستیاری بالینی، این آیین نامه تدوین و به اجرا گذاشته می شود:

١.صیغه موقت در تبریز که می توانند از مزایای این آیین نامه بھره مند شوند عبارتند از برگزیدگان کشوری آزمون سراسری با معرفی سنجش.

با معرفی صیغه موقت در تبریز و تلفن همراه

٢.برگزیدگان المپیادھای علمی دانش آموزان با معرفی صیغه موقت در تبریز و تلفن همراه و پرورش (موضوع مصوبات ادرس صیغه موقت در تبریز نحوه پذیرش برگزیدگان المپیادھا و جشنواره ھای دانش آموزی در رشته ھای علوم پزشکی، مصوب شورای ھدایت استعدادھای درمان و صیغه موقت در تبریز و تلفن همراه پزشکی

٣.برگزیدگان کشوری جشنواره ھای خوارزمی با معرفی پژوھش ھای علمی

الف) در مورد رشته ھای دکترا، رتبه ھای اول تا سوم ھر ترم به شرط کسب معدل حداقل.

ب) در مورد رشته ھای غیر دکترا (کارشناسی، کارشناسی ارشد پیوسته و ناپیوسته، PhD، دستیاری بالینی)، نفر اول ھر ترم تحصیلی به شرط کسب معدل حداقل. ١٧ تبصره در مورد دانشجویان دوره ھای دستیاری تخصصی بالینی، شرط لازم برای عضویت، کسب نمره حداقل ٢٠ % با تر از حد نصاب آزمون ارتقاء ھر سال برای سال تحصیلی نامبرده می باشد.

۵.نفرات اول تا پنجم آزمون ھای جامع کشوری، به تایید معاونت صيغه موقت در تبريز. تبصره ٢ -برگزیدگان آزمون سراسری موضوع بند ١ کسانی ھستند که مجموع نمرات اکتسابی آن ھا در آزمون سراسری حداقل ٢/۵ انحراف معیار از میانگین نمرات در گروه دفتر صیغه موقت در تبریز صیغه موقت در تبریز مربوط با تر باشد.

تبصره صیغه موقت در تبریز که فاقد شرایط مذکور در بندھای ١ تا ۵ باشند اما بدلیل داشتن ویژگی ھای استثنایی (مثل پژوھش ھای برگزیده، مقالات چاپ شده در مجلات معتبر، ابداع و ابتکار، . ..) به تایید آموزش دانشگاه و ھدایت استعدادھا، دانشجوی ممتاز شناخته شوند می توانند به شرط کسب حداقل معدل کل ١۵ در دوترم متوالی از مزایای این آیین نامه بھره مند شوند.

تعداد کل سایت صیغه موقت در تبریز

تعداد دانشحویانی که به این روش به عضویت دفتر استعدادھای درخشان در می آیند نمی بایست از ١۵ درصد تعداد کل سایت صیغه موقت در تبریز دفتر بیشتر شود. ماده در ھر یک از دانشگاه ھا معاونت ادرس صیغه موقت در تبریز عھده دار انجام کلیه امور مربوط به استعدادھا در آن دانشگاه است و در صورت ضرورت، دانشگاه می تواند نسبت به تاسیس دفتر ویژه استعدادھا صیغه موقت تبریز اقدام نماید. ماده برای نظارت بر فعالیت ھای دفتر صیغه موقت در تبریز صیغه موقت در تبریز و پژوھشی دانشجوی ممتاز، دانشگاه یکی از سایت صیغه موقت در تبریز ھیئت علمی دارای مرتبه استادیاری و بالاتر را بعنوان استاد مشاور وی تعیین می نماید. تبصره- حق الزحمه استاد مشاور به نحو مقتضی توسط دانشگاه تعیین و پرداخت می شود.

ماده تسھیلات ارائه شده به دانشجویان عضو دفتر در قالب دو عنوان تسھیلات ادرس صیغه موقت در تبریز و رفاھی ارائه می شود.

ماده تسھیلات صیغه موقت تبریز به شرح زیر ھستند.

مطالب مشابه


آخرین مطالب