سایت همسریابی موقت هلو


صیغه یابی در تهران چگونه است؟

اروم گفتم جونم عزیزم چرا با من این کارو کرد می دونست عاشقش بودم می دونست نفسم به نفسش بسته بود مگه من چیکارش کرده بودم کانال صیغه یابی تهران.

صیغه یابی در تهران چگونه است؟ - صیغه


صیغه یابی تهران

 

همین کلمه کافی بود که دوتامون بزنیم زیر گریه صیغه یابی در تهران بغلم کردو هق هق کنون گفت: رفت رفت با اون دختره ایکبیری المان از بس هق هق کرده بودم صدام بالا نمیومد.

کانال صیغه یابی تهران من من خیلی دوسش داشتم

اروم گفتم جونم عزیزم چرا با من این کارو کرد می دونست عاشقش بودم می دونست نفسم به نفسش بسته بود مگه من چیکارش کرده بودم کانال صیغه یابی تهران من من خیلی دوسش داشتم

کانال صیغه یابی تهران هیچی نمی گفت

کانال صیغه یابی تهران یه بار تو عمرم عاشق شدم چرا اینطوری شد اخه چرا من دیگه هق هق نذاشت بقیه گلایه هامو بکنم کانال صیغه یابی تهران هیچی نمی گفت فقط گریه می کرد از بیمارستان خارج شدیم و سوار ماشن شدیم سایت صیغه یابی تهران پشت فرمون بود و من سرم و تکیه دادم به شیشه ماشین و بیرون و نگاه می کردم سایت صیغه یابی تهران می خواست من و از این حال و روز خارج کنه ظبط و روشن کرد اما با اون اهنگ اتیش افتاد به جونم بیچاره من که بعد تو اواره می شم باورم نمی شه که رفتی از پیشم رو زمین رو زمین زشتم و بس اما به سختی اومدم به دیدنت اما تو رفتی چاره درد من مرگم رسیده این جا حتی قبله هم صبرم نمیده اومدم نذارم

عشقت و به بازی اما این رسمش نبود مهمون نوازی اره این رسمش نبود مهمون نوازی میمیرم اگه از تو نشونی نمونه عزیزم می سوزم تا نیای چشمام و به در می دوزم میمیرم نگو رفتنه من برت فرقی نداره من میرم اما گریه نکن دیگه فایده نداره میرم میرم میرم بدون ودا میرم میرم میرم به خاطره ها میرم میرم خداحافظ میرم میرم میرم بدون ودا میرم میرم میرم به خاطره ها میرم میرم خداحافظ بیچاره ام خستم چشم انتظارممم توی این پس کوچه ها تنها نذارم نیستی از تاریکی شب ها می ترسم

صيغه يابي تهران فقط گریه می کرد

بی وفا دارم تو سرما می لرزم می ترسم از غصه ها دووم نیارم اخه هیچ نشونه ای از تو ندارم اروم اروم دارم از غصه میمیرم تو بگو نشونت و از کی بگیرم تو بگو نشونت و از کی بگیرم صیغه یابی تهران دیگه نذاشت بخونه و ضبط و خاموش داشتم اتیش می گرفتم نمی دونم چرا نفسم بالا نمیومد با یه دستم گلوم و چنگ زدم و با او یکی دستمم مانتوی صیغه یابی تهران رو صیغه یابی تهران همین که برگشت من و دید داد زد: السا چت شد سریع پنجره ارو باز کرد در ماشین و باز کرد و دوید اومد سمت من درو باز کرو گفت: السا چته نمی تونستم چیزی بگم از زور بی اکسیژنی داشتم میمردم فقط دست صیغه یابی تهران  چنگ زدم صيغه يابي تهران دستش و جدا کرد از دستم دستش و برد بالا و خوابوند تو گوشم همین که زد تو گوشم بغضم شکست و زدم زیر گریه تازه تونستم نفس بکشم صيغه يابي تهران بغلم کرد و اونم زد زیر گریه هر ماشینی که رد می شد با تعجب نگامون می کرد اما دیگه برام مهم نبود فقط ارین و می خواستم مانتوی صيغه يابي تهران رو چنگ می زدم و فقط می گفتم: ارین ارین اخخخخخ ارین کجایی قربونت برم ارین صيغه يابي تهران فقط گریه می کرد نمی دونم چقدر گریه می کردم اما کم کم اروم شدم از بغل صیغه یابی تهران تلگرام اومدم بیرون بی جون رو صندلی نشستم صیغه یابی تهران تلگرام سریع رفت یه بطری اب خرید و اومد دست و صورتم و شستم و تکیه دادم به صندلی و چشمام و بستم صیغه یابی تهران تلگرام هم رفت نشستو ماشین و روشن کرد وقتی رسیدیم خونه از شانس خوبم مامان و بابا خونه نبودن با قدمای سست رفتم تو اتاقم صیغه یابی تهران تلگرام چقدر خوب می فهمید که الان به تنهایی نیاز دارم با همون لباس ها افتادم رو تختم دوباره هق هق و از سر گرفتم فقط یه کلمه تو ذهنم اکو می شد اونم ارین بود نمیدونم چقدر صیغه یابی در تهران با عکس

کردم که خوابم برد صبح با نوازشای دستی از خواب بیدار شدم مامان بود صورتم و بوسیدو گفت: تنبل خانم نمی خوای پاشی به سختی یه لبخند زدم وگفتم: الان بلند میشم قربونت برم چرا صدات گرفته مامان چشماتم سرخه چیزی نیست مامانم سرم خیلی درد می کنه برا همونه پس چرا صدات گرفته

دیروز با صیغه یابی تهران هلو اب بازی کردیم

صدام اوممممم اهان دیروز با صیغه یابی تهران هلو اب بازی کردیم فکرکنم سرما خوردم مجبور شدم دروغ بگم چون اصلا دوست نداشتم مامان اینا چیزی بفهمن اخه شما دوتا بچه این یه چشم غره رفت و گفت حالا چرا با این لباسا خوابیدی دیروز با الی رفتم بیرون دیگه از بس خسته بودم با همینا خوابم برد امان از دست شما دوتا بیا صبحونت و بخور میل ندارم شما بخورین یه چشم غره رفت و گفت: سرت درد می کنه سرما هم خوردی پاشو بیا صبحونتو بخور تا حالت بدتر نشده دیگه نمی تونستم اصرار کنم چشم بی بلا مامان از اتاق رفت بیرون بلند شدم و لباسم و با یه تاپو شلوارک لیمویی عوض کردم و رفتم تو دستش و دست و صورتم و شستم و اومدم بیرون جلوی ایینه وایسادم و خودم و نگاه کردم یه پوزخند به قیافم زدم چشمای باد کرده قرمز رنگ پریده اما دیگه قیافم مهم نبود مهم عشقم بود که رفت یه قطره اشک از چشمم چکید که سریع پاکش کردم نه اون لیاقت من و نداشت نباید اشک بریزم باید قوی باشم نگاه کردم به حلقه ای که ارین بهم داده بود صداش تو گوشم اکو می شد هیچ وقت درش نیار می خوام فقط یه نفر حلقه تو دستت کرده باشه اونم من باشم می خوام فقط من گرمی دستاتو لمس کرده باشم اشکم ریخت پس کجایی که گرمی دستامو لمس کنی کجایی که دستم و دور کمرت حلقه کنم خودمو لوس کنم بگم اقامون کجاییی به هق هق افتادم داد زدم: کجای کجایی همه کسم بهونه نفس کشیدنم قلبم تیر کشید پاهام سست شد و رو دو زانو افتادم افتادم و هق هق کردم در اتاق محکم باز شدو مامان و صیغه یابی تهران هلو اومدن تو مامان زد رو گونشو گفت: خاک بر سرم چی شدی السا قربونت برم دخترم چته هیچی نمی گفتم فقط صیغه یابی در تهران با عکس می کردم صیغه یابی تهران هلو اومد روبه روم سرم و گرفت تو بغلش و گفت: چیزی نیست مامان تو برو من ارومش می کنمم

چی چیرو چیزی نیست این برا هیچی اینطور گریه می کنه الان 3 ساله که این دختر گریه نکرده حالا چی شده که هق هق می کنه دختر من مغرور بود کسی تا حالا شکستشو ندیده بود حالا چش شده.

مطالب مشابه


آخرین مطالب