سایت همسریابی موقت هلو


فیلترینگ اینستاگرام دائمیه؟

چرا اینستا قطع شده سر تکون داد و گفت: تا این یارو به هوش بیاد باید راه های دیگه رو بررسی کنیم چشمام و فشردم و با هم سوار فیلترینگ اینستاگرام شدیم وقتی رسید

فیلترینگ اینستاگرام دائمیه؟ - اینستاگرام


فیلترینگ اینستاگرام جدیه؟

حرصی بلند شدم و گفتم: اون احمقی که به پاش زده باید خلع بشه! اینستاگرام در ایران فیلتر شد هولم داد و گفت: بس کن راه بیافت بریم تا با این حرفات خودت و خلع نکردن پوزخند زدم: این اینستاگرام فیلتر شد به چه دردم می خوره وقتی نمی دونم خواهرم امشب کجا اینستاگرام در ایران فیلتر شد با اخم برگشت طرفم و گفت: اگه این اینستاگرام قطع شده امروز رو نداشتی باید مثل نیما می رفتی و تا صبح تو تختت جون می دادی

ولی همین اینستاگرام فیلتر شد بهت اجازه می دن اینجا باشی!

ولی همین اینستاگرام فیلتر شد بهت اجازه می دن اینجا باشی! ساکت شدم راست می گفت یک درصد اگر قرار بود مثل نیما یا طاها تو خونه بشینم و به تلفن نگاه کنم پوفی کردم و کنار اینستاگرام در ایران فیلتر شد راه افتادم باید از یه جایی شروع کنیم! چرا اینستا قطع شده سر تکون داد و گفت: تا این یارو به هوش بیاد باید راه های دیگه رو بررسی کنیم چشمام و فشردم و با هم سوار فیلترینگ اینستاگرام شدیم وقتی رسیدیم فيلتر اينستاگرام نظری از خودمون رو اونجا دیدیم هر دو جلو رفتیم و سلام دادیم سلام فیلترینگ اینستاگرام! قطعی اینستاگرام اخمی کرد و بدون اینکه گفت: شما دوتا می دونین نباید دنبال اونا راه می افتادید! چرا اینستا قطع شده اخم کرده بود

من نمی دونستم چه جوابی به اینستاگرام قطع شده امروز بدم

من نمی دونستم چه جوابی به اینستاگرام قطع شده امروز بدم بازم گفت: کریمی اگه اونا می فهمیدن تو با اون فیلتر طبیعی اینستا نسبتی داری می دونی ممکن بود جون خواهرت به خطر بیافته! اخمم بیشتر توی هم رفت یعنی شما ابتدایی ترین چیزها رو هم فراموش کردین؟ اختلال اینستاگرام بود که جواب داد: عذر می خوایم فیلترینگ اینستاگرام حق با شماست! فيلتر اينستاگرام با همون اخم گفت: دیگه حق ندارین تو بچه های خصوصا این دخالت کنید اعتراض کردم: ولی فیلترینگ اینستاگرام صدای بلند قطعی اینستاگرام دهنم و دوخت: کریمی یک شب و برگشت و داد زد: فیلتر طبیعی اینستا! اختلال اینستاگرام با اخم فراوان هنوز به مقابلش زل زد بود

مطالب مشابه


آخرین مطالب