سایت همسریابی موقت هلو


فیلمو بهترین اپ ایرانی

با طلبکارا که از بابا شکایت کردنو براش فیلیمو مدرسه اورده بودن حرف میزد اما لجبازتر از این حرفا بودن چون به هیچ وجه راضی نمیشدن به سمت فیلیمو یاغی برگشتم

فیلمو بهترین اپ ایرانی - فیلمو


فیلمو

 روبه روی خونمون که ایستادم زنگ زدم تا درو برام باز کنن دستی به مانتو کهنم کشیدم و شالمو مرتب کردم چشمامو تند تند پاک کردم تا کسی نفهمه گریه کردم چون اصال دلیلی براش نداشتم در که باز شد سرمو باال آوردم با دیدن فیلیمو جیران بی حوصله خواستم وارد خونه بشم اما اجازه نداد جلومو گرفت که باعث شد با تعجب بهش نگاه کنم برو کنار میخوام بیام تو فیلیمو برای ایفون تا این وقت شب کجا بودی؟

فیلمو در جریان هست مهمونی بودم فیلیمو ورود از جلوی در کنار رفت وارد خونه شدم تند تند بند کتونی هامو باز کردم و وارد خونه شدم بعد از یه سالم به پدرومادرم وارد اتاقم شدم کیفمو یه گوشه پرت کردم و به زیر پتوم که گوشه اتاق بود خزیدم پتورو روی سرم کشیدم دستمو جلوی دهنم گرفتمو از ته دلم زار زدم چشمامو محکم روی هم بستم داغی اشکام صورتمو میسوزوند اما اهمیتی نمیدادم چه قدر حالم بد بود فقط خودت میتونی آرومم کنی کمکم کن. ...سه روز بعد...با چشمای گرد شده بهشون نگاه میکردم که داشتن به راحتی به پدرم دستبند میزدن فیلیمو جیران داشت

براش فیلیمو مدرسه اورده بودن

با طلبکارا که از بابا شکایت کردنو براش فیلیمو مدرسه اورده بودن حرف میزد اما لجبازتر از این حرفا بودن چون به هیچ وجه راضی نمیشدن به سمت فیلیمو یاغی برگشتم که روی تخت داخل حیاط نشسته بودو داشت گریه میکرد سریع به سمتشون رفتم بازوی فیلمو گرفتم که به سمتم برگشت اشکام سرازیر  شدن درسته هیچ وقت برام پدری نکردو همیشه آزارم داد اما ته دلم دوسش داشتم با رفتنش ما توی دردسر بیشتری می افتادیم بدبختی هامون بیشتر میشد به خصوص برای فیلمو بابا فیلمو گریه نکن مراقب مادرت باش

  • چی کار کنم فیلیمو یاغی؟تو بگو چی کار کنم؟آخه اینهمه بدهی که بالا آوردی کجای زندگیمون ریختی بابا شرمنده نگاهشو ازم گرفت میدونستم همه این بدهی ها برای قمارو پوالیی بود که نزول کرده وگرنه این حجم بدهی با این وضع زندگی ما غیرطبیعی بود به سمت طلبکارا برگشتم که به هیچ صراطی مستقیم نمیشدن اشکام بیشتر سرازیر شدن به سمتشون رفتم و کنار فیلیمو جیران ایستادم تا باهاشون حرف بزنم شاید راضی شدن آقا فیلیمو یاغی  بیفته که نمیتونه پولتونو زنده کنه این کارو نکنید
  • مگه تا االن که بیرون بوده تونسته پولمونو جور کنه؟بره اون تو شاید یکم از دارایی هاشو رو کرد بدهی هاشو داد فیلیمو ورود دارایی چیه؟اگه داشت مینداخت جلوت پنهونش که نمیکنه مرتیکه یارو از طرز حرف زدن فیلیمو خارج از کشور عصبانی شد

مانع فیلیمو جوکر میشدم

به سمتش خیز برد جیغی زدم و نویدو سریع عقب کش یدم هم جلو اومدنو مانع درگیریشون شدن به شدت اشک میریختمو مانع فیلیمو جوکر میشدم داداش...مامان حالش خوب نیست داره نگات میکنه... تمومش کن فیلیمو جوکر اونقدر تو  نگهش میدارم که بپوسه حاال میبینی فیلیمو خارج از کشور با شنیدن این حرف یارو منو از جلوی خودش محکم پس زدو به سمت یارو حمله کرد چون انتظار این عکس العملو نداشتم و خودمم ضعیف شده بودمو زور دستشم زیاد بود پرت شدم آماده برخوردم با زمین بودم اما یکی محکم بازومو گرفت بوی آشنایی توی بینیم پیچید به دست مردونه ای که بازومو گرفته بودو مانع پرت شدنم شده بود نگاه کردم به آرومی سرمو باال آوردم با دیدن کسی که منو گرفته بود 

مطالب مشابه


آخرین مطالب