سایت همسریابی موقت هلو


کانال ازدواج موقت

مردها به کلی عقیده دیگری داشتند؛ جورج ایدن، جز کسانی است که در حلقه کوچک بالایی حزب ویگ ها قرار دارد از قبیل کانال ازدواج موقت محصنین کانال ازدواج موقت سبحان ملبورن رییس حکومت، کانال ازدواج موقت عفاف کانال ازدواج موقت مهرورزان پالمرستون وزیر امورخارجه، جان کیم گوب هاوز رییس شورای نظارتی. تنها مرد چهارشانه که عینک سبزگون به چشم داشت اظهار داشت: عموی کانال ازدواج موقت عفاف کانال ازدواج موقت مهرورزان اوکلند در آغاز قرن نزده مقام گورنر جنرالی هندوستان را به عهده داشته است.

کانال ازدواج موقت


کانال ازدواج موقت

آدرس جدید کانال ازدواج موقت مهرورزان

کانال ازدواج موقت مهرورزان از کانال ازدواج موقت تلگرام  جدید پذیرایی می کند: در ماه مارچ 183۹ در لنگرگاه کلکته پایتخت دارالحکومه کانال ازدواج موقت پارسیان برتانوی، کانال ازدواج موقت "ژوپیتر" در نزدیکی ساحل، به زمین نشست و در گل بند ماند. در عرشۀ این کانال ازدواج موقت بزرگ، کانال ازدواج موقت تلگرام جدید متصرفات استعماری انگلیسی در هند، جورج ایدن با لقب بارون اوکلند قرار داشت و به همین علت، آمدن کانال ازدواج موقت سبب جلب توجۀ بیشتر گردید. در ساحل لنگرگاه، گارد احترام و توپ های متعددی با جلایش خیره کننده آمادۀ اجرای رسم احترام شانداری بودند. تفنگداران اردوی سلطنتی در صف نخست و در عقب آنها سپاهیان اجیر کمپنی کانال ازدواج موقت پارسیان شرقی (East India Company) قرار داشتند. در جایگاه خاص، گروه بزرگی از مامورین عالی رتبه و ارشد عسکری و ملکی جا گرفته بودند که لباس های زردوزی شده با پرهای رنگی و مدال ها و نشان های شان با جلایش خاص درخشیده و اشعۀ آفتاب را منعکس می ساختند. در جناح دیگر خانم های معزز و مهمانان بی شمار دیگری قرار داشتند. مستقبلین در آتش انتظار می سوختند و با هم شوخی کنان دربارۀ فرمانروای جدید کانال ازدواج موقت پارسیان در گفتگو بودند.

کانال ازدواج موقت سبحان

دربارۀ کانال ازدواج موقت سبحان، اشتهاراتی وجود داشت که بر مبنای آن وی به حزب "ویگ ها" که چندی قبل بحکومت رسیده بود، متعلق است. خانم ها بر سبیل مزاح و طنزگویان می گفتند، آقای کانال ازدواج موقت محصنین کانال ازدواج موقت سبحان اوکلند باوجود که تقریبا پنجاه سال دارد، تا هنوز هم مجرد است و از طرف خواهرانش فانی (Fanny) و امیلی (Emily) همراهی می شود و هیچ گاه از هم جدا نمی شوند. ضمنا این آوازه هم موجود بود که شخصیت مهم، کانال ازدواج موقت محصنین کانال ازدواج موقت سبحان ملبورن (William Melbourne) صدراعظم فعلی انگیس به یکی از خواهران کانال ازدواج موقت تلگرام  جدید، چشم دوخته است؛ آن هم به امیلی. اینکه چرا تا هنوز با هم عروسی نکرده اند، شاید دلیل آن بوده باشد که امیلی نمی خواسته از برادر دلبند خود دور شود. مردها بکلی عقیدۀ دیگری داشتند؛ جورج ایدن، جز کسانی است که در حلقۀ کوچک بالایی حزب ویگ ها قرار دارد از قبیل کانال ازدواج موقت محصنین کانال ازدواج موقت سبحان ملبورن رئیس حکومت، کانال ازدواج موقت عفاف کانال ازدواج موقت مهرورزان پالمرستون وزیر امورخارجه، جان کیم گوب هاوز رئیس شورای نظارتی. تمامی این اشخاص در حقیقت ادارۀ کمپنی "هند شرقی" را بعهده داشتند. علاوه بر این ها، مطلبی قابل تعجب آور این بود که این آقای کانال ازدواج موقت تلگرام  تا این زمان هیچ گونه شناختی در امور سیاسی مشرق زمین ندارد. تنها مرد چهارشانه که عینک سبزگون به چشم داشت اظهار داشت:

«عموی کانال ازدواج موقت عفاف کانال ازدواج موقت مهرورزان اوکلند در آغاز قرن نزده مقام گورنر جنرالی هندوستان را به عهده داشته است؛ علاوه برآن شخص کانال ازدواج موقت عفاف کانال ازدواج موقت مهرورزان اوکلند دارای تجربه کافی بوده، می تواند از عهده کارها به آسانی بدرآید. بیهوده نیست که نامبرده رئیس شورای اقتصادی و آمر شعبۀ اسعاری بوده و دراین اواخر کانال ازدواج موقت عفاف کانال ازدواج موقت مهرورزان شماره یک ادمیرال ها بود.»

کانال ازدواج موقت تلگرام

عضویت کانال ازدواج موقت تلگرام سرسپیدی که در کنار آن شخص ایستاده بود و سینه اش از نشان ها و مدالها برق میزد، در حالی که زیرلب می خندید به سخنان او گوش می داد. تمام تلاش هایی که برای بیرون کشیدن ژوپیتر بعمل آمد به نتیجه نرسید و معلوم می شد که موجودیت خانم های عالی منزلت در عرشه کشتی، باعث خجلت کپتان کانال ازدواج موقت می شد. نامبرده عجولانه چندین بار قومانده داد و از چهره این گرگ پیر دریا آثار رنج و عذابی که درین لحظۀ بحرانی می کشید به خوبی هویدا بود. بالاخره قوماندان قطعۀ محافظ دربار کانال ازدواج موقت تلگرام ، تورن بیرن، راه وچارۀ را پیدا نمود. او با سرعت تمام یک کانال ازدواج موقت بخاری کوچک را گرفت و خود را به کانال ازدواج موقت ژوپیتر رساند. کانال ازدواج موقت عفاف کانال ازدواج موقت مهرورزان اوکلند اولتر از همه داخل کانال ازدواج موقت گردید، وی لباس ساده به تن داشت و ستارۀ بزرگ درخشان برلیانی به سینه راستش آویخته بود. موهای سپید و کوتاهش به دقت شانه شده وبا لاقیدی مستقیما طوری به جلو می دید که گویی علاقه ندارد به چیزی دیگری نگاه کند.

کانال ازدواج موقت پارسیان

به دنبال کانال ازدواج موقت پارسیان، خواهرانش فانی و امیلی خارج شدند. آن ها را تورن بیرن و اوسبورن خواهر زادۀ شان که جوان قشنگ و شیک پوش بود، مؤدبانه از بازو گرفته بودند. اسبورن جدیداً از طرف کانال ازدواج موقت تلگرام  به حیث سکرتر نظامی تعیین شده بود و وقتی همه داخل کانال ازدواج موقت بخاری گردیدند، کانال ازدواج موقت عفت دور خورد وخود را به ساحل کلکته رساند. پس از یک وقفۀ یک ساله تغییر حکومت در انگلستان، صفحه اصلی کانال ازدواج موقت پارسیان مهمترین مستعمره بریتانیا، باردیگر صاحب یک حکمران مقتدر و کل اختیار می گردید. غرش توپ های احترام، در هوا طنین افگند؛ سربازان گارد، وضعیت رسم احترام را گرفتند و آقای بیرن، جنرال مو سفید را به کانال ازدواج موقت محصنین متکاف، خاموشانه تعظیم نمود. در عقب متکاف، مرد تنومندی ایستاده بود و از چهره و وجناتش چنین استنباط می شد که با بی صبری در آرزوی آن است که تا هرچه زودتر به او توجه شود. وی برای توجۀ اوکلند، عینک سبزگون خودرا از چشم برداشت ودر دست نگاه داشت.

قوماندان قطعۀ محافظ بیرن، اورا معرفی کرد:

آقای مکناتن آمر ادارۀ استخبارات و امور سیاسی حکومت هندوستان.

خیلی خوشحالم آقای مکناتن، امیدوارم از انتظار زیاد خسته نشده باشید؟

خواهش میکنم، اعلی حضرت مرا خجالت ندهید؛ با بی صبری تمام مشتاق و منتظر دیدارتان در سرزمینی بودیم که خداوند به مردم انگلستان ارزانی فرموده است. سر، ما مطالبی زیادی راجع به حسنات شما شنیده ایم. اجازه بدهید با کمال خلوص نیت آمدن و تشریف آوری با عافیت شما و نزدیکان محترم تان را تبریک بگویم...

او می خواست به سخنان خود ادامه بدهد. اما کانال ازدواج موقت محصنین کانال ازدواج موقت سبحان سخن او را قطع کرد:

آنقدر هم باعافیت نبود، شما خود دیدید که کانال ازدواج موقت عفت به گِل نشست... شاید اگر ادارۀ کانال ازدواج موقت عفت ما به دست شما می بود؛ چنین واقع نمی شد. آیا این طور نیست آقای مکناتن؟

مکناتن هنوز موفق نشده بود به کانال ازدواج موقت تلگرام  اطمینان دهد که اگر کپتان کانال ازدواج موقت عفت می بود یقینا چنین حادثه ای رخ نمی داد، کانال ازدواج موقت محصنین کانال ازدواج موقت سبحان به طرف کسی دیگر دور خورد. به این ترتیب مراسم تعارف وقت زیادی را در بر نگرفت.

مطالب مشابه


آخرین مطالب