سایت همسریابی موقت هلو


کانال صیغه یابی تهران با عکس داریم؟

بدون میل و رغبت به خواندن کانال تلگرام صیغه حلال مشهد مبادرت می ورزند که به آن علاقه ای ندارند.در کمال تعجب خانواده ھا میبینند فرزندشان که تا پیش از رفتند.

کانال صیغه یابی تهران با عکس داریم؟ - صیغه یابی


کانال صیغه یابی تهران با عکس

کنکور مسئله ایست که ھمه ساله باعث به وجود آمدن استرس و تنش و اضطراب در بیش از یک میلیون داوطلب و چند میلیون از افراد خانواده و آشنایان این کانال صیغه یابی تهران با عکس می شود.خوشبختانه قرار است که از سال ١٣٩٠ کنکور به شکل امروز نداشته باشیم و گزینش ھا بر حسب معدل مراکز صیغه در تهران طی سال ھای دبیرستان صورت گیرد. استرس سایت معتبر صیغه یابی برای برخی افراد به قدری است که شب کنکور را با فشار زیادی تحمل می کنند و گاه اصلا به خواب نمی روند تا موعد کنکور فرا برسد. شب کنکور شبی است که داوطلب به خواب کافی احتیاج دارد تا به آرامش دست پیدا کند و مطالب خوانده شده را در ذھن خود تحکیم کند. پس از جلسه کنکور، کسانی که با رتبه ھای قابل قبول مجاز به انتخاب رشته می شوند حس بسیار صیغه یابی پیامکی دارند، چرا که بار سنگین درس خواندن ھای متوالی و فشار کنکور تا حدودی از روی دوششان برداشته شده است.

اگر فردی را با رتبه خوب در سایت معتبر صیغه یابی ملاحظه کرده باشید حرف من را تصدیق می کنید و می بینید که چنان این گونه افراد خوشحالند که گویی دنیا را به آن ھا داده اند. اما در این بین ھستند افرادی که علی رغم تلاش زیاد و کوشش فراوان، رتبه ھای خوبی کسب نکرده اند. انگار درست آب سردی بر پیکر آن ھا ریخته شده و باید از نو برای صیغه یابی پیامکی سال بعد یا برای کاری دیگر برنامه ریزی کنند و مسلما فشاری که بر آنھا وارد می شود چند برابر خواھد شد. حرف مردم و فکر صیغه یابی پیامکی که به این حرف ھا می افتد، خود منشا فشارھای بیشتری است. بسیار خرسندیم که از سال ١٣٩٠ کنکور با ھمه ی فشارھا و استرس ھایش حذف خواھد شد. اما بحث انتخاب رشته بحثی بسیار مھم و حیاتی برای مراکز صیغه در تهران است که مجاز به انتخاب رشته شده اند و با رتبه ھای قابل قبول، قصد حضور در دانشگاه را دارند. مسلما دوستان و آشنایان و خانواده کانال صیغه یابی تهران با عکس پس از دیدن رتبه فرد، پیشنھاداتی به او می دھند و قصد کمک به او را دارند.اما گاه متاسفانه خواسته یا ناخواسته افرادی که دور و بر فرد ھستند باعث انتخاب ھای نادرست برای فرد و عواقب بد بعدی آن می شوند. فردی که مثل در رشته ریاضی رتبه ۵٠ آورده و مثل به رشته ھای مھندسی علاقه ای ندارد به احتمال زیاد مورد سرزنش اطرافیان قرار می گیرد.

میل و رغبت به خواندن کانال تلگرام صیغه حلال مشهد مبادرت می ورزند

اطرافیان او احتمال چنین جمله ای را بیان می کنند: این ھمه وقت درس خواندی و رتبه به این خوبی آوردی که بری رشته. .. بخوانی برخی از مراکز صیغه در تهران به ناچار تن به خواسته اطرافیان می دھند و بدون میل و رغبت به خواندن کانال تلگرام صیغه حلال مشهد مبادرت می ورزند که به آن علاقه ای ندارند.در کمال تعجب خانواده ھا میبینند که فرزندشان که تا پیش از رفتن به دانشگاه جزو نفرات برتر کلاسشان بوده، اکنون افت تحصیلی شدیدی پیدا کرده و حتی گاه به انحراف ھم کشیده می شود.یا پس از چند ترم از رشته خود زده شده و فکر ترک تحصیل یا تغییر رشته به ذھنش می رسد.چرا؟ چون دیگران نگذاشته اند که او رشته مورد علاقه اش را انتخاب کند و راھی را که دوست دارد بپیماید. چون برای انتخاب او ارزشی قائل نشده اند و فقط منافع خود را مدنظر قرار داده اند. چه بسیارند افرادی که با این انتخاب ھای غلط اکنون چاره ای جز تسلیم و رضا ندارند و راه بازگشتشان بسیار سخت است. توصیه ما به کانال صیغه یابی تهران با عکس کنکور و خانواده ھای محترمشان این است که حتی امکان انتخاب ھا را برحسب علاقه و استعداد داوطلب انجام دھند. ممکن است داوطلبی به کانال تلگرام صیغه حلال مشهد علاقه مند باشد اما توانایی لازم برای موفقیت در این رشته را نداشته باشد.

مطالب مشابه


آخرین مطالب